Algemene voorwaarden

Auteursrechten
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt - in enige vorm of op enige wijze - hetzij elektronisch of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OBS De Wilgenstam.
De berichten worden niet vooraf gecontroleerd op inhoud. OBS de Wilgenstam claimt het intellectuele eigendom van alle geplaatste reacties en bijdragen en behoudt zich het recht toe deze te verwijderen of elders te publiceren zonder opgaaf van redenen.

Juistheid van de aangeboden informatie
Ondanks de constante zorg en aandacht die OBS de Wilgenstam besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig en/of onjuist is. Fouten, ook in de gegevensverwerking, kunnen niet altijd worden voorkomen.
Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van wilgenstam.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of OBS de Wilgenstam.
OBS de Wilgenstam kan er niet voor instaan dat de op de website gepresenteerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor ze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en adviezen worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid
OBS de Wilgenstam sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. OBS de Wilgenstam is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen.
OBS de Wilgenstam garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de website verkregen informatie.

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen
Het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’ vertaalt de Wet bescherming persoonsgegevens naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Dankzij het convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken.
Basisschool-apps (bedrijf achter de website en app van Concapps) heeft dit convenant ook ondertekend en onderschrijft daarmee de voorwaarden.

Privacy
Op OBS De Wilgenstam wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Ons schoolbestuur heeft met leveranciers van onze school strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de verwerkingen van persoonsgegevens is de privacyverklaring van ons schoolbestuur, stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) van toepassing. In de privacyverklaring  is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
Ouders kunnen toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal via een toestemmingsformulier.  

Als je een klacht hebt over de werkwijze van stichting BOOR en/of een aangesloten school bij de verwerking van je persoonsgegevens, kun je dit melden bij de privacy ambassadeur van de school; Saskia Boerkamp via privacy@wilgenstam.nl

Wijzigingen
De informatie op deze website wordt regelmatig gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Deze website is ontwikkeld door Jasper Hoekstra.