Kunst en cultuur

De Wilgenstam gaat er vanuit dat leren niet alleen via het hoofd plaats vindt. Op de Wilgenstam willen wij taal, lezen, schrijven en rekenen als basale schoolvaardigheden zodanig inbedden dat er een goede balans ontstaat tussen hoofd, hart en handen.
Om de leerdoelen van bovengenoemde vakgebieden te behalen, huren wij regelmatig externen in.
De leerkrachten en de interne cultuurcoördinator zoeken gezamenlijk naar geschikte partners, waarmee een leerdoel besproken wordt. Deze partners - kunstenaars, schrijvers of andere deskundigen - bieden de leerstof met andere didactische middelen aan. Het verhoogt het enthousiasme van leerlingen en leerkrachten.

Ateliers

Als je lekker in je vel zit en op verschillende manieren kunt leren, ontwikkelt een kind zich beter thuis, op school en op straat. Kunst, Cultuur en Sport helpen daarbij. Wij vinden dat alle kinderen zo veel mogelijk kansen hiervoor mogen krijgen en daarom hebben wij een uitgebreid aanbod aan ateliers. De groepen 5, 6 7 en 8 werken op donderdagen in gemixte groepen aan dans/drama, houtbewerken, zingen, kunst, robotica en knutselen.
De kinderen krijgen 4 x per jaar een nieuw aanbod.

Kunstatelier groep 1/2, groep 3 en groep 4

In het kleuteratelier leren de leerlingen de beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken, aan de hand van de aspecten kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie.
Ze spelen, bewegen en omdat ze de ruimte krijgen om te experimenteren, kunnen ze zelf ontdekken hoe het aangeboden materiaal te gebruiken is. Het besproken thema is sturend.
Het is een vorm van ontdekkend onderwijs. Aan de hand van interessante thema's worden kinderen uitgedaagd in hun ontwikkeling. Het kleuteratelier gaat in de verdieping van de basisstof.
Divergent denken is wat mensen bedoelen als het gaat over ‘out of the box’ denken. Het gaat daarbij om het proces van het bedenken van nieuwe ideeën, het komen met oplossingen en het zoeken naar alternatieven.
De opdracht is open en er is niet één goede oplossing. Voor een deel bepalen de leerlingen dus zelf hoe ze hun opdracht uitvoeren en hoe hun product eruit komt te zien.
Bij divergente opdrachten worden ideeën en oplossingen gegenereerd. Hierbij wordt de opdracht, of 'het probleem', op verschillende manieren aangepakt of opgelost. Er is niet één antwoord. De vaardigheden die aan bod komen bij divergente opdrachten zijn: verzamelen, brainstormen, filosoferen, associëren, verbinden, fantaseren, experimenteren en improviseren. Divergente opdrachten vergroten het creatief vermogen bij kunstzinnige oriëntatie maar ook bij andere vakken. Divergent denken gebeurt vooral in de fase van oriënteren en onderzoeken, maar ook nog tijdens de uitvoeringsfase, van het creatieve proces.
Dus in het kleuteratelier bepalen leerlingen zelf hoe ze hun opdracht uitvoeren (proces) maar hoe het werk er aan het eind er uitziet, is soms niet echt van belang. Het proces en het onderzoek is het eigenlijke doel.
Aan de hand van vragen van de docent kan de leerling uitleggen wat ie heeft gemaakt en hoe zij/hij het tot stand heeft gebracht. De vragen die gesteld worden gaan ook over wat er is ontdekt, wat was moeilijk/makkelijk. De leerling kan vertellen hoe de aangeboden materialen gebruikt zijn.
Wanneer leerlingen de mogelijkheid krijgen om het creatieve proces goed te doorlopen, biedt dit verbreding en verdieping van de leeropbrengst.

Samengevat biedt het kleuteratelier:
  • Creativiteit: het bedenken van nieuwe ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren.
  • Kritisch denken: het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening.
  • Probleem oplosvaardigheden: het (h)erkennen van een probleem en tot een plan kunnen komen om het probleem op te lossen.
  • Communiceren: het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.
  • Samenwerken: het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen. Aan de hand van thema’s (wisselt per schooljaar) worden de kleuters geleerd om zelf onderzoek te doen om zo mogelijkheden te vinden en ontdekken wat er allemaal met het materiaal kan. Deze kleuterateliers zijn bedacht en samengesteld door Lya van den Haspel en Heleen van Zantvoort en worden uitgevoerd door Heleen van Zantvoort.