Onderwijs aanpak

Wij bieden de kinderen structuur en duidelijkheid
Wij brengen structuur aan in werk, leer- en spelmomenten en bieden zo de kinderen duidelijkheid en houvast. Leerlingen hebben aan het begin van de dag inzicht in het programma en de werkzaamheden. We werken met heldere doelstellingen; de leerkracht vertelt aan het begin van iedere les wat het kind moet weten en wanneer een kind weet dat hij/zij het begrepen heeft. 

Wij stimuleren en bevorderen zelfstandigheid en eigenaarschap
De Wilgenstam begeleidt de kinderen stap voor stap naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. We geven ruimte aan kinderen waar het kan en we sturen en coachen waar dat nodig is. 

Ons onderwijs is kindgericht
Niet alle leerlingen leren even snel en daarom passen wij het model van de verlengde instructie toe. Leerlingen die de opdracht na de uitleg begrijpen gaan aan het werk, terwijl anderen nog extra uitleg krijgen in een groepje of individueel. Leerlingen die een opdracht al voor de uitleg begrijpen, gaan direct aan het werk.

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong stimuleren wij zoveel mogelijk op een uitdagende manier door een gevarieerde leeromgeving met mogelijkheden tot verrijking.
Kinderen die met een achterstand aan het onderwijs beginnen bieden wij ook zoveel mogelijk kansen.

Wij bevorderen sociaal gedrag en samenwerken
De Wilgenstam wil een warme en veilige omgeving voor de kinderen zijn. We voelen ons als school mede verantwoordelijk voor de wijk en voor de samenleving waarin de kinderen opgroeien met verschillende achtergronden. Wij bevorderen een respectvolle omgang van onze leerlingen met elkaar en willen bijdragen aan een klimaat waarin omgaan met verschillen vanzelfsprekend is. 

Wij bevorderen betrokkenheid
Ouders en verzorgers zijn het allerbelangrijkste voor de kinderen. De school is betrokken bij het leerproces en de leefomgeving van de kinderen. Daarom vinden wij goed contact met de ouders/verzorgers belangrijk en bevorderen wij participatie van de ouders

Wij laten kinderen hun talenten ontdekken
Een school gaat verder dan alleen taal, lezen en rekenen. Daarom besteden wij op onze school veel aandacht aan kunst en cultuur, techniek, Engels (al vanaf de kleutergroepen) en ICT.