Ouders en De Wilgenstam

 

INFORMATIEVE BRIEVEN

Soms kan het nodig zijn dat er voor een groep ouders extra informatie nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een educatief uitstapje van een groep naar de kinderboerderij. Betreffende ouders krijgen dan van de leerkracht hierover een berichtje. Ook specifieke informatie over bijvoorbeeld schoolreizen en werkweken verschijnt in een aparte brief.


KLACHTENREGELING

Een klacht wordt in eerste instantie op het niveau van de school ingediend. Hierbij zijn er afhankelijk van de situatie in het algemeen de volgende mogelijkheden:
- Voorleggen aan degene op wie de klacht betrekking heeft of aan diens direct leidinggevende
- Voorleggen aan de schoolleiding (dit kan ook nadat het bovenstaande niet tot een oplossing heeft geleid).
 Saskia Boerkamp: directie@wilgenstam.nl 
- Vertrouwelijk bespreken met de schoolcontactpersoon (ook voor advies over de vraag wel of geen klacht in te dienen).
IB-er: Dominique Meijer
Als dit alles niet tot een  oplossing leidt kan men de klacht schriftelijke aan het bevoegd gezag voorleggen. 
adres: Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam
t.a.v Marjel Sterrenberg
Postbus  23058
3001 KB  ROTTERDAM
T: 010 – 2821725
E: klacht@stichtingboor.nl
 

 

OUDERCONTACTAVOND

Elk schooljaar zijn er aan het begin van het schooljaar de oudercontactavonden voor alle groepen. Alle leerkrachten lichten de werkwijze en de gebruikte methodes toe en geven een overzicht van de jaarplanning. Het is een leuke manier om kennis te maken met de omgeving van uw kind, met de leerkracht en met de andere ouders.


OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

Elke twee à drie jaar wordt er door de Wilgenstam onder de ouders een oudertevredenheidspeiling (OTP) gehouden. Hierbij kunnen ouders dan aangeven waarover zij tevreden zijn en welke zaken volgens hen voor verbetering vatbaar zijn. 
 

PERSOONLIJKE GESPREKKEN

Als de ontwikkeling van een kind het nodig maakt om tussentijds van gedachten te wisselen, dan is er alle ruimte voor een gesprek. Het initiatief kan van ouders of van de leerkracht komen.


RAPPORTAVONDEN

Er zijn slechts twee rapport gesprekken met de leerkracht van uw kind. Een rapport gesprek in februari en een rapport gesprek aan het eind van het schooljaar.

Veel ouders hebben namelijk aangegeven het fijn te vinden om aan het begin van het schooljaar een kennismakingsgesprek met de leerkracht te hebben. U zult dan ook aan het begin van het schooljaar uitgenodigd
worden om een gesprek met de leerkracht van uw kind te voeren over de wederzijdse verwachtingen. Wat verwacht
de nieuwe leerkracht van uw kind op basis van de warme overdracht van de vorige leerkracht en wat verwacht u van de nieuwe leerkracht van uw kind.

Na de herfstvakantie zullen de kinderen met hun leerkracht een gesprek hebben over hun vorderingen. Wat gaat er momenteel goed en welke punten vragen nog aandacht van uw kind. Mocht er aanleiding voor zijn, dan zal de leerkracht u ook uitnodigen voor een (herfst)gesprek.

Voor de groepen 8 zullen wij een andere constructie zoeken, omdat er in die groep de advies gesprekken voor het voortgezet onderwijs plaatsvinden. Hierover zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.

Bij de kleuters vindt er een startgesprek plaats als het kind start op school. Er zijn individuele voortgangsgesprekken als het 4.3 jaar is, 5.0 jaar is, en in februari en aan het eind van het schooljaar.