Rapport rijksinspectie

Dinsdag 10 januari 2017 bezocht de rijksinspectie de school voor een vierjaarlijks onderzoek. De inspecteur bezocht de groepen, praatte met de directie, teamleden, intern begeleiders en leerlingen, ouders en bestudeerde het schoolplan, de evaluaties, schoolgids en andere documenten.

Donderdag kwam de inspecteur terug om te vertellen wat hij gezien had. De school wordt op tien punten beoordeeld. De inspectie hanteert de volgende standaarden:
onvoldoende: een school voldoet niet aan de wettelijke voorschriften.
voldoende: een school voldoet aan de wettelijke voorschriften.
goed: een school doet veel meer dan de wet voorschrijft.

Samenvatting
De hoofdconclusie van de inspectie was: De Wilgenstam heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.
Het eindoordeel op basis van het nieuwe kader: goede onderwijskwaliteit.


Wat gaat goed?
Het onderwijs is van goede kwaliteit. De leraren geven duidelijke instructies en zorgen ervoor dat leerlingen goed met elkaar leren samenwerken. De leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt en zijn goed betrokken bij de lessen. Het aanbod van de school is veelzijdig en sluit goed aan bij de verschillende kenmerken en talenten van de kinderen.Kinderen die moeite hebben met de stof worden op deskundige wijze begeleid en ondersteund. Ook de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong komen goed aan hun trekken.
De school zorgt voor een prettig en veilig klimaat. Kinderen, ouders en leraren zijn zeer tevreden over de sfeer op school en vinden dat de school zorgt voor rust, structuur en een fijne sfeer. De eindresultaten van de leerlingen zijn voldoende en vertonen de laatste tijd een stijgende lijn.
Leraren en schoolleiding werken gericht aan het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op de school. Ze maken daarbij gebruik van verschillende (zelf)evaluatie-instrumenten. Ook zijn er interne schoolbegeleiders aangesteld om de kwaliteit van de lessen te volgen en de onderwijskwaliteit daardoor zo goed mogelijk te waarborgen.

Wat kan beter?
De school is bezig om met behulp van het schoolbestuur haar veiligheidsbeleid verder te verstevigen. Zo worden leerlingen sinds kort bevraagd op hun gevoel van veiligheid op school. Dat is een goede zaak omdat
sommige leerlingen aangeven dat er soms gepest wordt en ruzies plaatsvinden. De school zoekt nog naar manieren waarop de evaluatiegegevens benut kunnen worden om de veiligheid op de school verder te verbeteren.
De tussentijdse resultaten van de leerlingen geven over het algemeen geen reden tot zorg. Vooral op het gebied van begrijpend lezen ontwikkelen de 
leerlingen zich goed. Voor rekenen/wiskunde is nog wel ruimte voor verbetering.
Het is daarom belangrijk dat het schoolteam goed nagaat wat de redenen zijn voor de soms tegenvallende resultaten en welke onderdelen van het rekenonderwijs nog verbeterd zouden kunnen worden.
De school mag met recht trots zijn over de eigen onderwijskwaliteit en de verbeteringen die bereikt zijn en waar verder aan gewerkt wordt. Ze kan zich hierover nog beter verantwoorden aan de buitenwereld, onder andere door
vermelding hiervan in de schoolgids.

Download hier het volledige rapport