Verlofaanvraag

Vanaf vijf jaar zijn kinderen leerplichtig. Toch kan het gebeuren dat u uw kind buiten de schoolvakanties één of meerdere dagen van school wilt houden. Voor dit zogenaamde “extra verlof” zijn in de Leerplichtwet regels opgesteld: Bepaalde religieuze feestdagen, de onmogelijkheid om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan en andere omstandigheden zoals huwelijken, enzovoorts. Het toestemmingsformulier voor verlof dient minimaal 2 maanden voor het verlof te worden ingediend. Dit kan digitaal via administratie@wilgenstam.nl of afgeven aan de balie van de Meidoornsingel.
 

Download hier het formulierSuikerfeest

Er is recht op 1 verlofdag op de dag van het Suikerfeest. Ouders kunnen volstaan met een melding op school dat hun zoon/dochter die dag niet aanwezig zal zijn. Graag via de leerkracht of administratie@wilgenstam.nl
Wanneer ouders meer verlofdagen aanvragen, zal dit worden afgewezen door de directeur. 
 

Absentie

Scholen zijn verplicht een nauwgezette absentenadministratie bij te houden. Alle afwezigheid wordt geregistreerd.
Is een leerling afwezig zonder dat de school de reden daarvan weet of zonder dat daarvoor toestemming is verleend, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Rotterdam. Veelvuldig verzuim kan leiden tot hoge boetes.
Is uw kind ziek of afwezig? Wilt u dit voor 8.30 uur melden? Ouders die zich aan deze afspraak houden, dragen bij aan de veiligheid van hun kind. Mocht uw kind om 9.15 uur nog niet op school zijn, dan zal de administratie contact met u opnemen.